MARTIN CHUDÝ

Začni žiť život podľa svojich predstáv

Aká je kvalita pitnej vody na Slovensku? 3.časť

Aká je kvalita pitnej vody v jednotlivých regiónoch? Ako dopadli posledné rozbory vody? Môžeme teda s pokojom popíjať vodu z vodovodu? Aj na tieto otázky odpovedám v 3.časti môjho druhého článku o 5.kroku ku zdraviu- Pite dostatok čistej vody…

Tretia a posledná časť môjho viacdielneho článku o kvalite pitnej vody na Slovensku. Predošlé články môžete nájsť tu.

e) Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

Por.
čís.
Ukazovateľ
Limit
Jednotka
Druh
Limitu
Poznámky
78.
Horčík
10,0 až 30,0
125
mg/l
mg/l
OH
MH
79.
Vápnik
>30
mg/l
OH
80.
Vápnik a horčík
1,1 až 5,0
mmol/l
OH

 

f) Rádiologické ukazovatele

Por.
čís.
Ukazovateľ
Limit
Jednotka
Druh
Limitu
Poznámky
81.
Trícium
100
Bq/l
IH
Postačujúca frekvencia monitorovania je 1x ročne;
nemusí sa monitorovať, ak sa na základe iných
monitorovacích programov zistí, že aktivita trícia je
hlboko pod stanovenú IH.
82.
Celkový úväzok
efektívnej dávky
z príjmu
rádionuklidov za
rok
0,10
mSv/rok
IH

 

Ako dopadli posledné rozbory vody na Slovensku?

Posledné rozbory pitnej vody na Slovensku potvrdili prekročenie požadovaných limitov len asi v 3,2% prípadov. Najvyššie prekročenie limitných hodnôt sa zistilo v epidemiologicky významných ukazovateľoch ako sú koliformné baktérie (6,2 %), enterokoky (3,7 %) a Escherichia coli (3 %).

Zo senzorických ukazovateľov vykazovali najvyššie prekračovanie limitných hodnôt teplota (23,5 %), nasýtenie vody kyslíkom (8 %) a železo (8 %). Nedostatky v dezinfekcii vody sa zistili v 25,4 % z celkového počtu laboratórnych analýz ukazovateľa voľný chlór.

Medzi najčastejšie stanovované chemické ukazovatele patria v rámci monitoringu kvality pitnej vody dusitany a dusičnany. V roku 2007 sa vykonalo 6 383 laboratórnych skúšok na obsah dusičnanov vo vzorkách pitnej vody. Koncentrácia dusičnanov prekročila limitnú hodnotu v 0,85 % vykonaných analýz a to predovšetkým v menších obecných vodovodoch. Z vybraných ťažkých kovov sa zistila prítomnosť antimónu a arzénu v pitnej vode v niektorých oblastiach Slovenska, pričom tieto dva prvky majú prirodzený pôvod z podložia.

Prehľad kvality vody vo verejných vodovodoch podľa výsledkov monitoringu RÚVZ v SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Kraj
Celkový počet
vyšetrených
vzoriek
Z toho závadných
Závadnosť vzoriek
PM
KM
Počet
%
Fyz.chemické
Mikrobiologické
Biologické
Abs.
%
Abs.
%
Abs.
%
Bratislavský
122
397
75
14,5
56
26,3
38
14,7
5
1,6
Trnavský
66
510
80
13,89
59
10,24
23
3,99
5
0,87
Trenčiansky
176
599
217
28
181*
23,4*
54
7
0
0
Nitriansky
201
730
92
9,9
72
7,7
24
2,6
0
0
Žilinský
181
567
73
9,76
38
5,08
55
7,35
0
0
Banskobystrický
194
836
317
30,78
154
14,95
187
18,16
56
5,44
Košický
103
684
1775
22,24
108
13,72
90
11,44
6
0,76
Prešovský
152
753
151
16,7
61
6,7
94
10,4
17
1,8
SR
1195
5076
1180
18,4
548
8,7
562
8,96
89
1,4

Poznámka:

* – zvýšené množstvo závadných vzoriek je spôsobené najmä prekročením limitnej hodnoty vo fyzikálnom ukazovateli teplota (z celkového počtu 181 nevyhovujúcich vzoriek vo fyzikálno – chemických ukazovateľoch predstavuje prekročenie v ukazovateli teplota 95,6 %, t. j. 173 vzoriek).

Ukazovateľ teplota je v rámci odberov zaznamenávaný ako akreditovaný ukazovateľ a na mnohých odberových miestach nedosahuje požadovanú hodnotu v zmysle platnej legislatívy 8 – 12°C, vplyvom znížených odberov pitnej vody u spotrebiteľov a dlhom zdržaní vody vo vodovodnom potrubí. Jedná sa však o ukazovateľ len s odporúčanou hodnotou, prekročenie ktorej nemá priamy vplyv na ohrozenie zdravia obyvateľstva.

Celková závadnosť vzoriek nie je súčtom fyzikálno – chemických, mikrobiologických a biologických závadností, pretože jedna vzorka môže byť závadná vo viacerých ukazovateľoch.

PM – preverovací monitoring (vyšetrenie ukazovateľov kvality v rozsahu úplného rozboru – 82 ukazovateľov)

KM – kontrolný monitoring (vyšetrenie ukazovateľov kvality v rozsahu minimálneho rozboru – 28 ukazovateľov)

Z týchto údajov by sa teda mohlo zdať, že máme k dispozícií relatívne „čistú“ vodu. Avšak napríklad vyhodnotenie Svetového dňa vody 2012, kde ľudia mali možnosť priniesť vzorku vody na otestovanie sa ukázalo, že z celkového počtu 3 437 vzoriek bolo 1 175 prekročení povolených limitov v ukazovateli dusičnany. Dusitany boli vyšetrené v 3 033 vzorkách, z čoho bolo 55 prekročení najvyššej medznej hodnoty. V mnohých prípadoch však vraj prinesená voda bola len úžitková (na polievanie záhrad).

Kraj
Počet vzoriek
Počet
nevyhovujúcich
vzoriek
v ukazovateli
dusičnany
%
prekročených
vzoriek
v ukazovateli
dusičnany
Počet
nevyhovujúcich
vzoriek
v ukazovateli
dusitany
%
prekročených
vzoriek
v ukazovateli
dusitany
BA
324
101
31,17
4
1,2
TT
328
213
64,93
5
1,97
TN
220
33
15,00
Nestanovovali
NR
393
216
54,96
3
0,76
BB
300
109
36,3
6
2,0
ZA
553
23
4,16
16
2,9
PE
146
9
6,16
2
2,27
KE
1173
471
40,15
19
1,69
Spolu
3437
1175
34,18
55
1,81

 

Zhrnutie

Dobre teda. Dajme tomu, že máme relatívne nezávadnú vodu. Sú však limity pre niektoré ukazovatele dostačujúce? Je chlór a fluorid v pitnej vode skutočne tak bezpečný pre ľudské zdravie ako nám tvrdia experti? Je fluorid skutočne tak osožný pre naše zuby? Prečo chcú niektoré záujmové skupiny, aby voda zostala v takomto stave?

Aké nebezpečenstvo pre vás predstavuje chlór a čím sa dá nahradiť sa dozviete v pokračovaní môjho viacdielneho článku o 5.kroku ku zdraviu.

Zaujal Vás tento článok?

Tak mu prosím dajte like a zdieľajte ho so svojimi priateľmi.

Máte nejakú otázku, názor alebo iný pohľad na vec?

Napíšte mi ich do komentárov...

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov