Obchodné podmienky spoločnosti Health & Success s.r.o.

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre nákup na webovej stránke www.martinchudy.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým je Health & Success, s.r.o, so sídlom Partizánska 1105/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 48 283 029, DIČ: 2120121784, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č. 32015/R.

Kontaktné informácie:

email: zdravie [zavináč] martinchudy.sk

tel.: SR: +421 908 681 097, CZ: +420 606 584 547

2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené týmito podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (č. 102/2014) v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené týmito podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

3. Kupujúcim je každý spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti), alebo podnikateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

5. Tovar – produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom webovej stránky www.martinchudy.sk. Sem patria online vzdelávacie produkty, e-knihy, tlačené knihy, online kurzy a webináre. Všetky naše produkty a služby podliehajú ochrane autorského práva a akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu autora je výslovne zakázané.

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

1. Kupujúci objednáva vybraný tovar vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Elektronický predajný formulár vždy obsahuje údaje o zákazníkovi, objednávanom produkte či službe, cene vrátane všetkých poplatkov a daní, spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnutej služby.

2. Odoslaná objednávka je záväzná, kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tj. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru. Predávajúci je zbavený povinnosti dodať tovar v prípade, že sa vypredajú zásoby daného tovaru, o čom bude kupujúci (zákazník) informovaný. V takomto prípade nevznikajú kupujúcemu žiadne záväzky voči predávajúcemu a kupujúci nie je povinný uhradiť cenu objednaného tovaru. 

3. V prípade, že tovar je ponúkaný v predpredaji za zvýhodnenú cenu, predávajúci doručí kupujúcemu zakúpený tovar až po uplynutí ním stanoveného termínu, ale maximálne do 30 dní od odoslania objednávky.

4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.martinchudy.sk spoločnosti Health & Success s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

III. Kúpna cena a faktúry

1. V predajnom formulári a na stránkach predávajúceho nájdete konečnú cenu poskytovaných tovarov. Predávajúci nie je platca DPH, cena je preto konečná.  

2. U vybraných produktov predávajúceho (tlačené knihy) je zákazník spoločne s cenou povinný zaplatiť aj náklady spojené s jeho balením a dodaním. Cena za balenie a dodanie je vždy uvedená na predajnom formulári, ak ju predávajúci účtuje kupujúcemu.

3. Ohľadne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.

IV. Spôsob a forma platby

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru hradí zákazník bezhotovostne a na účet zvolený v predajnom formulári.

2. Spôsob platby: Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímaním platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

3. Možnosti platieb:

a) Bankovým prevodom na základe faktúry

b) Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

c) Rýchlym bankovým prevodom: Slovenská sporiteľna, UniCredit Bank, VÚB banka, ČSOB a ďalší.

4. Forma platby: Platba je možná len jednorázovo, platba na splátky nie je možná.

5. Splatnosť: kúpna cena je splatná do 7 dní od uzatvorenia zmluvy (od dátumu vystavenia faktúry), pokiaľ nie je uvedené inak. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu za tovar je splnená okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

6. Bonusy: Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok, budú sprístupnené spolu s tovarom v členskej sekcii po uhradení objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

V. Dodacie podmienky

1. Objednané knihy predávajúci dodáva a doručuje podľa ich veľkosti a hmotnosti obchodným balíkom Slovenskej pošty podľa aktuálneho cenníka, a to v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-7 pracovných dní od obdržania platby. Miesto dodania určí kupujúci na základe predajného formulára. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na adresu uvedenú v predajnom formulári. 

2. U online vzdelávacích produktov (e-knihy, webináre, programy, kurzy) sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov (napr. do členskej sekcie) zo strany predávajúceho na emailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy, na ktorej kupujúci získa prístup k objednanému tovaru. 

3. Prístupové údaje alebo URL adresu poskytne predávajúci kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny, a to najneskôr do piatich dní od zaplatenia, pokiaľ nie je uvedené inak. 

VI. Zabezpečenie

Prístupové údaje k užívateľským účtom, do členských sekcií a na príslušnú URL adresu sú určené len pre osobné potreby kupujúceho. Prístupy k užívateľským účtom a do členských sekcií sú zabezpečené užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu, členskej sekcie alebo na URL adresu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho a následné zneužitie týchto údajov tretími stranami.

VII. Záruka vrátenia peňazí a reklamačný poriadok

1. Predávajúci ručí kupujúcemu pri vybraných produktoch a službách zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí po dobu 30 dní od doručenia tovaru, ak nie je určené inak. Táto garancia sa vzťahuje len na tovar, na ktorého webových stránkach je uvedená garancia. V takomto prípade vám vrátime peniaze naspäť a to bez akýchkoľvek otázok a podmienok, pokiaľ by ste neboli spokojný s vybraným tovarom do 30 dní od jeho doručenia. V prípade záujmu o využitie garancie nás kontaktujte emailovou formou na adresu podpora@martinchudy.sk.

2. V prípade online produktov a služieb, ak kupujúcemu nebude doručený zakúpený tovar (napr. z dôvodu nefunkčného odkazu na stiahnutie tovaru, alebo nefunkčných zaslaných prihlasovacích údajov do členskej sekcie), alebo odkaz na stiahnutie tovaru (v prípade e-kníh) na jeho emailovú adresu do 5 dní od uhradenia objednávky, môže požiadať o reklamáciu tovaru.

3. Reklamačná doba 5 dní sa nevzťahuje na tovar v predpredaji, pri ktorom predávajúci presne a viditeľne stanoví pri objednávke dátum spustenia predaja alebo odoslania či doručenia tovaru. Od tohto dátumu začína plynúť reklamačná doba 5 dní podľa bodu VII.2.

4. Kupujúci môže pred reklamáciou požadovať (e-mailom, telefonicky, osobne) bezplatné odstránenie vady, primeranú zľavu z ceny a ak to nie je neúmerné k povahe vady, môže uplatniť požiadavku na dodanie nového tovaru bez závad. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy (bod VIII.) môže zákazník požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. 

5. O reklamáciu môže kupujúci požiadať emailovou formou na adresu podpora@martinchudy.sk s prehlásením, že tovar reklamuje. Ďalej priloží kópiu faktúry / daňového dokladu a uvedie dátum nákupu. Kupujúcemu bude emailom zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene tovaru vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Zároveň ho mailom predávajúci informuje o prijatí reklamácie. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

6. Ak kupujúci už zaplatil za tovar, platba bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia emailu s požiadaním o reklamáciu. Platba bude vrátená bankovým prevodom na účet kupujúceho. V žiadnom prípade tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný kupujúcemu vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr než mu kupujúci dodá tovar a potvrdí prijatie opravného daňového dokladu.

7. Po reklamácii tovaru bude znemožnený prístup do členskej sekcie súvisiacej s tovarom.

8. V prípade online produktov a služieb nie je možné reklamáciu uplatniť, ak predávajúci správne doručil prihlasovacie údaje do členskej sekcie (kde si kupujúci môže stiahnuť tovar) a/alebo objednaný tovar na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, a kupujúci si svojou nedbanlivosťou znemožnil prístup k tovaru (napr. stratou prístupových údajov do jeho emailovej schránky).

9. Predávajúci nie je povinný uplatniť reklamáciu kupujúceho, ak preukáže, že kupujúci vedel o vade tovaru pred jeho prevzatím alebo si ju sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie. 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy za kúpu tovaru bez udania dôvodu v lehote do 14 dní. Lehota pre odstúpenie začína bežať nasledujúci deň po doručení tovaru.

2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy elektronickou formou na email: podpora@martinchudy.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje. Ďalej priloží kópiu faktúry / daňového dokladu a uvedie dátum nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene tovaru vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

3. V prípade tlačených kníh a iných hmotných tovarov ich kupujúci doručí naspäť na vlastné náklady na adresu spoločnosti Health & Success, s.r.o, Partizánska 1105/25, 017 01 Považská Bystrica, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Vrátený tovar kupujúci doručí v pôvodnom neporušenom obale, bez známky použitia a nepoškodený. Kópiu daňového dokladu o kúpe stačí poslať emailom na podpora@martinchudy.sk. Tovar neposielajte na dobierku.

4. Platba bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Platba bude vrátená bankovým prevodom na účet kupujúceho. V žiadnom prípade tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný kupujúcemu vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr než mu kupujúci dodá tovar a potvrdí prijatie opravného daňového dokladu.

5. Po odstúpení od zmluvy bude znemožnený prístup do členskej sekcie súvisiacej s tovarom.

IX. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a tovary a služby môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

X. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávkovom formulári pre zakúpenie tovaru sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Tieto údaje používame k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami. Vaše detailné osobné dáta i údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Podrobné informácie o tom, ako spracovávame a chránime Vaše osobné údaje si môžete prečítať na stránke https://www.martinchudy.sk/ochrana-osobnych-udajov/ 

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018. Informácie sú poskytované prostredníctvom webových stránok www.martinchudy.sk, prípadne ďalšími informačnými kanálmi, spravidla emailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. 

2. Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

4. Všetky poskytované informácie slúžia výlučne na vzdelávacie účely. Za žiadne škody spôsobené nedbalým a chybným interpretovaním poskytovaných informácií nenesú ich autori žiadnu zodpovednosť. Každý je zodpovedný za svoje zdravie v plnej výške a všetky rozhodnutia sú vaše, preto za ne nesiete plnú zodpovednosť. Ako návštevník webovej stránky www.martinchudy.sk preto súhlasíte, že za používanie poskytovaných informácií preberáte plnú osobnú zodpovednosť a činíte tak na vlastné riziko.