MARTIN CHUDÝ

Začni žiť život podľa svojich predstáv

Aká je kvalita pitnej vody na Slovensku? 1.časť

Akými zdrojmi pitnej vody disponuje Slovenská republika? Je jej kvalita bezpečná? Ako sa hodnotí jej kvalita a aké sú limity pre jej nezávadnosť? Môžeme piť vodu z vodovodu bez obáv?

Pokračovanie môjho viacdielneho článku o 5.kroku ku zdraviu- Pite dostatok čistej vody. Vzhľadom na dĺžku článku som ho musel rozdeliť až na 3.časti, ktoré vám prinášam ihneď po sebe. Druhý článok môžete nájsť tu.

Odkiaľ pochádza váš najdôležitejší nápoj?

Na Slovensku sú pre účely pitnej vody využívané podzemné a povrchové vody. Najkvalitnejším zdrojom vody je podzemná voda, ktorá je menej vystavená negatívnym vplyvom znečistenia ako povrchová voda, a preto je menej náročná na úpravu na pitnú vodu. Hoci SR disponuje bohatými zásobami podzemných vôd, ich nevýhodou je ich nerovnomerné rozloženie v rámci územia SR, s čím súvisí aj ich nedostupnosť v niektorých regiónoch SR. Napríklad v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji sú na zásobovanie pitnou vodou využívané iba podzemné vodárenské zdroje. V ostatných krajoch sú na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou využívané podzemné i povrchové zdroje vody.

  • Podzemná voda tvorí 82,2 % zdrojov pitnej vody v SR
  • Povrchová voda tvorí 17,8 % zdrojov pitnej vody v SR

Slovensko má najväčšiu prirodzenú zásobáreň podzemnej vody v strednej Európe. Je ňou Žitný ostrov, ktorý predstavuje nádrž statických podzemných vôd. Z tejto využiteľnej kapacity pitnej vody by bolomožné pri priemernej špecifickej spotrebe zásobovať viac ako 16 mil. obyvateľov. Voda zo Žitného ostrova zásobuje obyvateľstvo pitnou vodou až na strednom Slovensku a Záhorí.

Verejné vodovody zásobujú cca 86 % obyvateľov SR. Individuálne (vodou z vlastných studní) je zásobovaných asi 14 % obyvateľov SR. Z toho však 80 – 85 % nevyhovuje hygienickým požiadavkám. Najčastejšie ide o nadlimitné hodnoty indikátorov fekálneho znečistenia, dusičnanov, dusitanov, amónnych iónov a železa.

Kvalita vody v individuálnych vodných zdrojoch je negatívne ovplyvňovaná zlým technickým stavom studní, nedostatočnou hĺbkou a nevyhovujúcou likvidáciou splaškových vôd v ich okolí. Vysoké ohrozenie infekčnými chorobami je najmä v čase povodní, záplav a v prípade porúch kanalizácie.

Zdravotné zabezpečenie pitnej vody sa vykonáva dezinfekciou. Pri dezinfekcii sa odstraňujú choroboplodné zárodky v surovej a upravenej vode predtým, ako sa dostanú do rozvodnej siete. Dezinfekcia je posledným stupňom úpravy vody. Najčastejšou formou dezinfekcie na Slovensku je chlórovanie, ktoré sa uskutočňuje buď chlórom v jeho elementárnej forme (plyn) alebo jeho zlúčeninami (chlórnan sodný, chlórnan vápenatý, chlórdioxid). Okrem chemických metód sa používa aj fyzikálna dezinfekcia – najčastejšie je to UV žiarenie.

Kvalitu pitných vôd na Slovensku sledujú Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZSR) a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo svojej pôsobnosti v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa, ktoré je súčasťou špecializovaných úloh orgánov verejného zdravotníctva.

Čo sa nachádza vo vašom pohári?

Najväčším problémom pitnej vody sú baktérie, dusičnany, ťažké kovy, ropné produkty, pesticídy, chlór, fluorid a v neposlednom rade zvyšky liekov a antikoncepcie, ktoré čističky nedokážu odstrániť. Tieto látky veľmi negatívne vplývajú na ľudský organizmus a stále vo väčšom množstve na nachádzajú v pitnej vode. Kvalita pitnej vody sa neustále zhoršuje a kvôli tomu vznikajú zbytočné zdravotné problémy.

Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru 82 ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Limitné hodnoty ukazovateľov kvality vody sú podľa ich zdravotného významu rozlišované ako odporúčaná hodnota, indikačná hodnota, medzná hodnota a najvyššia medzná hodnota. Najzávažnejšie zdravotné následky má prekročenie najvyšších medzných hodnôt, ktorých prekročenie vylučuje použitie tejto vody ako pitnej.

Okrem úplného rozboru vody sa na kontrolu kvality pitnej vody vykonáva minimálny rozbor, čiže stanovenie 28 ukazovateľov kvality vody. Táto minimálna analýza sa vykonáva aj pri mimoriadnych odberoch, pri uvedení novej časti vodovodu do prevádzky, ak došlo k prerušeniu dodávky na viac ako 24 hodín a pred začiatkom sezónneho využívania verejného vodovodu alebo vodárenského zdroja určeného na hromadné zásobovanie.

Zoznam ukazovateľov, ktoré sú súčasťou minimálneho rozboru pitnej vody

Por.
čís.
Ukazovateľ
1.
Escherichia coli (E.coli)
2.
Koliformné baktérie
3.
Enterokoky
(fekálne streptokoky)
4.
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
5.
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C
6.
Bezfarebné bičíkovce
7.
Živé organizmy
(okrem bezfarebných bičíkovcov)
8.
Vláknité baktérie
(okrem železitých a mangánových baktérií)
9.
Železité a mangánové baktérie
10.
Mikromycéty
11.
Mŕtve organizmy
12.
Abiosestón
13.
Clostridium perfringens
14.
Amónne ióny(NH4+)
15.
Farba
16.
Dusičnany
17.
Dusitany
18.
Hliník
19.
Voľný chlór
20.
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
21.
Chuť
22.
Vodivosť
23.
Mangán
24.
Pach
25.
Reakcia vody (pH)
26.
Zákal
27.
Železo
28.
Teplota

 

Prídavné ukazovatele kvality pitnej vody sú:

Ukazovateľ
Ukazovateľ
striebro
chloritany
dichlórbenzény
chloroform
monochlórbenzén
ozón
styrén
2,4,6-trichlófenol
tetrachlórmetán
absorbancia
toluén
celkové rozpustné látky
xylény
teplota
mikrocystín
zinok
brómdichlórmetán
horčík
2,4-dichlórfenol
vápnik
chlórdioxid
vápnik a horčík

 

UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY A ICH LIMITY

Vysvetlivky:

Druh limitu sa ustanovuje:

  • ako najvyššia medzná hodnota (NMH)
  • medzná hodnota (MH)
  • indikačná hodnota (IH)
  • odporúčaná hodnota (OH)

Limit sa vzťahuje na:

  • hromadné zásobovanie pitnou vodou (HZ)
  • individuálne zásobovanie pitnou vodou (IZ)
  • balenú pitnú vodu (BPV)

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele

Por.
čís.
Ukazovateľ
Limit
Jednotka
Druh
Limitu
Poznámky
1.
Escherichia coli
0
0
0
KTJ
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
NMH
NMH
NMH
HZ
IZ
BPV
2.
Koliformné
baktérie
0
0
0
KTJ
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
3.
Enterokoky
0
0
0
KTJ
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
NMH
NMH
NMH
HZ
IZ
BPV
4.
Pseudomonas
aeruginosa
0
KTJ
v 250 ml
NMH
BPV
5.
Kultivovateľné
mikroorganizmy
pri 22°C
200
500
100
KTJ
v 1 ml
v 1 ml
v 1 ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
6.
Kultivovateľné
mikroorganizmy
pri 37°C
20
100
20
KTJ
v 1 ml
v 1 ml
v 1 ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
7.
Bezfarebné
bičíkovce
10
50
jedince/ml
MH
MH
HZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou.
Pre dezinfikovanú vodu je limit 0.
IZ
8.
Živé organizmy
(okrem
bezfarebných
bičíkovcov)
0
0
jedince/ml
MH
MH
HZ
IZ
9.
Vláknité baktérie
(okrem železitých
a mangánových
baktérií)
0
0
jedince/ml
IH
IH
HZ
IZ
10.
Mikromycéty
stanoviteľné
mikroskopicky
0
0
jedince/ml
IH
IH
HZ
IZ
11.
Mŕtve organizmy
30
jedince/ml
MH
HZ
12.
Železité
a mangánové
baktérie
10
10
pokryvnosť
poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
13.
Abiosestón
10
10
pokryvnosť
poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
14.
Clostridium
perfringens
0
KTJ
v 100 ml
IH
Vzťahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd
alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými
vodami. Ak sa indikačná hodnota nedodrží, zisťuje sa, či
nie je ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou
mikroorganizmov, napr. kryptosporídie.

B. Fyzikálne a chemické ukazovatele

a) Anorganické ukazovatele

Por.
čís.
Ukazovateľ
Limit
Jednotka
Druh
Limitu
Poznámky
15.
Antimón
0,005
mg/l
NMH
16.
Arzén
0,01
mg/l
NMH
17.
Bór
0,3
mg/l
NMH
18.
Bromičnany
0,01
mg/l
NMH
19.
Dusičnany
50
mg/l
NMH
20.
Dusitany
0,5
mg/l
NMH
21.
Fluoridy
1,5
mg/l
NMH
22.
Chróm
0,05
mg/l
NMH
23.
Kadmium
0,003
mg/l
NMH
24.
Kyanidy
0,3
mg/l
NMH
25.
Meď
1,0
mg/l
MH
26.
Nikel
0,2
mg/l
NMH
27.
Olovo
0,01
mg/l
NMH
28.
Ortuť
0,001
mg/l
NMH
29.
Selén
0,01
mg/l
NMH
30.
Striebro
0,05
mg/l
NMH

 

Pokračovanie článku tu.

Zaujal Vás tento článok?

Tak mu prosím dajte like a zdieľajte ho so svojimi priateľmi.

Máte nejakú otázku, názor alebo iný pohľad na vec?

Napíšte mi ich do komentárov...

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov