Obchodné podmienky pre nákup e-kníh "Výživné sacharidové recepty" a "Sladké bez hriechu"

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre nákup na webovej stránke www.martinchudy.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým je Health & Success, s.r.o, so sídlom Partizánska 1105/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 48 283 029, DIČ: 2120121784, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č. 32015/R.

Kontaktné informácie:

email: recepty [zavináč] martinchudy.sk

tel.: SR: +421 908 681 097, CZ: +420 606 584 547

2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené týmito podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (č. 102/2014) v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené týmito podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

3. Kupujúcim je každý spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti), alebo podnikateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

5. Tovar – internetové vzdelávacie e-knihy „Výživné sacharidové recepty“ (ďalej len „e-kniha Výživné sacharidové recepty“) a „Sladké bez hriechu“ (ďalej len „e-kniha Sladké bez hriechu“), ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom webovej stránky www.martinchudy.sk.

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

1. Kupujúci objednáva vybraný tovar vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Elektronický predajný formulár vždy obsahuje údaje o zákazníkovi, objednávanom produkte, cene vrátane všetkých poplatkov a daní, spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnutej služby.

2. Odoslaná objednávka je záväzná, kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tj. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru.

3. V prípade, že tovar je ponúkaný v predpredaji za zvýhodnenú cenu, predávajúci doručí kupujúcemu zakúpený tovar až po uplynutí ním stanoveného termínu, ale maximálne do 30 dní od odoslania objednávky.

4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.martinchudy.sk spoločnosti Health & Success s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

III. Dodacie podmienky

1. E-knihu „Výživné sacharidové recepty“ doručí predávajúci kupujúcemu prostredníctvom členskej sekcie, ku ktorej získa kupujúci prístup ihneď po zaplatení objednávky. Prístupové meno a heslo do členskej sekcie zašle predávajúci kupujúcemu prostredníctvom emailu.

2. E-knihu „Sladké bez hriechu“ doručí predávajúci kupujúcemu prostredníctvom emailu po zaplatení objednávky.

IV. Kúpna cena, faktúry

1. V zhrnutí objednávky a na stránke www.martinchudy.sk nájdete konečnú cenu poskytovaných tovarov. Predávajúci nie je platca DPH, cena je preto konečná.  

2. Ohľadne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.

V. Spôsob a forma platby

1. Spôsob platby: Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímaním platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

2. Možnosti platieb:

a) Bankovým prevodom na základe faktúry

b) Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

c) Rýchlym bankovým prevodom: Slovenská sporiteľna, UniCredit Bank, VÚB banka, ČSOB a ďalší.

3. Forma platby: Platba je možná len jednorázovo, platba na splátky nie je možná.

4. Bonusy: Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok, budú sprístupnené spolu s tovarom v členskej sekcii po uhradení objednávky. 

VI. Zabezpečenie

Prístupy k užívateľským účtom a do členských sekcií sú zabezpečené užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a/alebo členskej sekcie a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

VII. Záruka vrátenia peňazí a reklamačný poriadok

1. Predávajúcu ručí kupujúcemu zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí po dobu 14 dní od doručenia tovaru. Tovar má vzdelávací charakter v podobe e-kníh. Pokiaľ by ste do štrnástich dní od doručenia tovaru neboli s týmito e-knihami spokojný, vrátime vám peniaze späť a to bez akýchkoľvek otázok a podmienok.

2. Ak kupujúcemu nebude doručený zakúpený tovar (napr. z dôvodu nefunkčného odkazu na stiahnutie tovaru, alebo nefunkčných zaslaných prihlasovacích údajov do členskej sekcie), alebo odkaz na stiahnutie tovaru (v prípade e-knihy Sladké bez hriechu) na jeho emailovú adresu do 3 dní od odoslania objednávky, môže požiadať o reklamáciu tovaru.

3. Podmienkou reklamácie je požiadanie predávajúceho emailovou formou o nápravu problému, a to aspoň 24 hodín pred podaním reklamácie. Ak predávajúci v priebehu tejto doby napraví vzniknutý problém, reklamáciu si kupujúci nemôžeme uplatniť. Avšak môže požiadať o vrátenie peňazí v stanovenej lehote, uvedenej v bode VII.1.

4. Reklamačná doba 3 dni sa nevzťahuje na tovar v predpredaji, pri ktorom predávajúci presne a viditeľne stanoví pri objednávke dátum spustenia predaja. Od tohto dátumu začína plynúť reklamačná doba 3 dni.

5. O reklamáciu môže kupujúci požiadať emailovou formou na adresu podpora@martinchudy.sk s prehlásením, že tovar reklamuje. Ďalej priloží kópiu faktúry / daňového dokladu a uvedie dátum nákupu. Kupujúcemu bude emailom zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene tovaru vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Zároveň ho mailom predávajúci informuje o prijatí reklamácie.

6. Ak kupujúci už zaplatil za tovar, platba bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia emailu s požiadaním o reklamáciu. Platba bude vrátená bankovým prevodom na účet kupujúceho. V žiadnom prípade tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady.

7. Po reklamácii tovaru bude znemožnený prístup do členskej sekcie súvisiacej s tovarom.

8. Reklamáciu nie je možné uplatniť, ak predávajúci správne doručil prihlasovacie údaje do členskej sekcie (kde si kupujúci môže stiahnuť tovar) a/alebo objednaný tovar na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, a kupujúci si svojou nedbanlivosťou znemožnil prístup k tovaru (napr. stratou prístupových údajov do jeho emailovej schránky).

VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy za kúpu tovaru bez udania dôvodu v lehote do 14 dní. Lehota pre odstúpenie začína bežať nasledujúci deň po doručení tovaru.

2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy elektronickou formou na email: podpora@martinchudy.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje. Ďalej priloží kópiu faktúry / daňového dokladu a uvedie dátum nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene tovaru vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

3. Platba bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Platba bude vrátená bankovým prevodom na účet kupujúceho. V žiadnom prípade tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. 

4. Po odstúpení od zmluvy bude znemožnený prístup do členskej sekcie súvisiacej s tovarom.

IX. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a tovary a služby môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

X. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávkovom formulári pre zakúpenie tovaru sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Tieto údaje používame k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami. Vaše detailné osobné dáta i údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Podrobné informácie o tom, ako spracovávame a chránime Vaše osobné údaje si môžete prečítať na stránke http://www.martinchudy.sk/ochrana-osobnych-udajov/ 

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.9.2015. Informácie sú poskytované prostredníctvom webových stránok www.martinchudy.sk, prípadne ďalšími informačnými kanálmi, spravidla emailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. 

2. Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

4. Všetky poskytované informácie slúžia výlučne na vzdelávacie účely. Za žiadne škody spôsobené nedbalým a chybným interpretovaním poskytovaných informácií nenesú ich autori žiadnu zodpovednosť. Každý je zodpovedný za svoje zdravie v plnej výške a všetky rozhodnutia sú vaše, preto za ne nesiete plnú zodpovednosť. Ako návštevník webovej stránky www.martinchudy.sk preto súhlasíte, že za používanie poskytovaných informácií preberáte plnú osobnú zodpovednosť a činíte tak na vlastné riziko.