Ochrana a spracovanie osobných údajov

Našim cieľom je ochrana vašich osobných údajov, preto s nimi zaobchádzame podľa platnej legislatívy. Od 25.5.2018 zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správca osobných údajov

Sme spoločnosť Health & Success, s.r.o, so sídlom Partizánska 1105/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 48 283 029, DIČ: 2120121784, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č. 32015/R, ktorá prevádzkuje webové stránky www.martinchudy.skwww.vsetkoogmo.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca. To znamená,  že určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a ako dlho a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na email: podpora@martinchudy.sk alebo na tel.číslach: SR: +421 908 681 097, CZ: +420 606 584 547.

Ako získavame vaše osobné údaje

V prípade, že ste odberateľom noviniek (newsletters) alebo návštevníkom našich webstránok, alebo našim zákazníkom, zverujete nám svoje osobné údaje. Vaše kontaktné a osobné údaje získavame jedine na základe ich poskytnutia v rámci registračných a objednávkových formulárov na našich weboch. Poskytnutie týchto údajov je z vašej strany dobrovoľné.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať  len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu. Ešte pred začatím spracovania osobných údajov si plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť. 

Aké osobné údaje spracovávame a pre aké účely

Ako Správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • poštovú adresu
 • fakturačné údaje (Názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ)
 • prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe (telefónne číslo a iné)

Podľa toho, ako naše služby využívate, získame aj ďalšie údaje ako:

 • IP adresy
 • Súbory cookies (viac nižšie)
 • Prípadne iné online identifikátory 

Vaše osobné údaje spracovávame pre účely:

 • Poskytovania služieb a plnenia zmluvy (napr. zaslanie prístupov do online členskej sekcie, dodanie knihy či iného tovaru).
 • Vedenia účtovníctva - ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov).
 • Marketingu - zasielaním noviniek (tzv. newsletters) a vašimi reakciami na naše emaily (klikanie na odkazy, čas otvárania emailov, atď.) vieme zistiť niektoré vaše preferencie a záujmy o naše služby a produkty, alebo záujem o služby a produkty niekoho iného, ktorého práca sa nám páči a radi vám ju odporučíme. Vo všetkých prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.
 • Spracovávania výsledkov súťaží, promo akcií, dotazníkov, ankiet a pod.
 • Zlepšenia webstránok - na základe informácií a spätnej väzby od vás dokážeme vylepšovať naše webstránky.
 • Fotografie a video záznamy zo seminárov, školení a prednášok - na niektorých našich živých akciách (školenia, semináre, prednášky) vytvárame alebo kupujeme fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webstránkach. Video záznam slúži účastníkom akcie ku pozretiu. Pri týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine ak by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred usporiadaním živej akcie.

Ako dlho spracovávame osobné údaje a ako môžete odvolať svoj súhlas

Ak ste našim zákazníkom a využívate niektorú z platených služieb alebo produktov, vaše osobné údaje spracovávame po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame vám novinky len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia. Súhlas ste v tomto prípade prejavili napr. záujmom o odber noviniek, stiahnutím elektronických kníh alebo registráciou sa na nami organizovaný webinár.

Tento súhlas môžete odvolať kedykoľvek napísaním na náš e-mail: podpora@martinchudy.sk. Zasielanie emailov môžete dočasne prerušiť alebo úplne ukončiť kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je súčasťou každého nami zasielaného e-mailu.

Týmto vašim odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na splnenie iných povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo iný právny predpis.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom máme prístup my, ako Správca osobných údajov.

Vaše údaje spracúva výhradne konateľ spoločnosti a oprávnené osoby, ktoré boli poučené ako nakladať s osobnými údajmi. Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich Platforiem a služieb:

SmartSelling - aplikácia pre komunikáciu, web a fakturáciu.

SmartEmailing - email marketing.

Facebook - FB pixel.

Google - Google Analytics Sourcery.

FAPI - fakturačný systém.

GoPay - platobná brána.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či služby, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania údajov. V takomto prípade budeme na spracovateľa klásť vysoké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania údajov.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, keďže ich zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Cookies 

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Na našich webových stránkach používame cookies k tomu, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, čo ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookies na vašom počítači.

Na stránkach Health & Success, s.r.o. môžu súbory cookies a podobné technológie používať tretie strany (napr. Facebook, Google) na zhromažďovanie a prijímanie informácií z vášho webu a iných miest na internete a používať také informácie na poskytovanie meracích služieb a cielenie reklám. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Našu webovú stránku možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Ak nesúhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií na sledovanie vašich preferencií a/alebo cielenie reklám od akejkoľvek strany, môžete používanie cookies deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači v časti Nastavenia/Súkromie a zabezpečenie. 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: podpora@martinchudy.sk.

Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na informácie (ktoré je splnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov).
 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
 • právo svoje osobné údaje upraviť alebo doplniť (ak sa u vás niečo zmení alebo sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov).
 • právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov (môžete ho využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu). Obmedziť môžete napr. rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.
 • právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov.
 • právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov.
 • právo na prístup k svojim osobným údajom (v lehote 30 dní po vašej výzve vás budeme informovať, aké vaše osobné údaje spracovávame a na aké účely).
 • v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov.
 • právo „byť zabudnutý“, tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť (v takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail).

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.