Obchodné podmienky provízneho programu e-kníh „Výživné sacharidové recepty“ a „Sladké bez hriechu“

Registráciou do provízneho programu potvrdzuje Partner i Prevádzkovateľ provízneho programu svoj záväzok riadiť sa týmito Obchodnými podmienkami:

Prevádzkovateľ provízneho programu je:

Spoločnosť: Health & Success, s.r.o.
Zastúpená: konateľ; Martin Chudý
Adresa: Partizánska 1105/25, 017 01 Považská Bystrica
Zapísaná: Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, vl.č. 32015/R
IČO: 48 283 029
DIČ: 2120121784
Číslo účtu: 294409140/1100 – Tatra banka, a.s.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Prevádzkovateľom na jednej strane a Partnerom na druhej strane.

Partnerom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa registrovala do provízneho programu Prevádzkovateľa.

1. Všeobecné podmienky
1.1 Provízny program prevádzkuje spoločnosť Health & Success, s.r.o., ďalej len Prevádzkovateľ.
1.2 Záujemca, ktorý sa registruje do provízneho programu sa nazýva Partner.
1.3 Partner propaguje služby či tovar Prevádzkovateľa svojimi marketingovými aktivitami na webových stránkach, na diskusných fórach, e-mailom, na sociálnych sieťach, pomocou PPC kampaní.

2. Práva a povinnosti Partnera
2.1 Partner smie požiadať o ukončenie partnerstva kedykoľvek v priebehu jeho členstva v partnerskom programe. Pokiaľ tak urobí, bude mu do jedného mesiaca vyplatená odmena za schválené konverzie odo dňa, kedy požiadal o ukončenie svojho členstva.
2.2 Partner nesmie propagovať kampane a produkty na stránkach, v e-mailoch, diskusných fórach, sociálnych sieťach, ktoré sú v rozpore so zákonom Slovenskej republiky, alebo s dobrými mravmi.
2.3 Partner nesmie poškodzovať dobré meno Prevádzkovateľa.
2.4 Partner nesmie objednať tovar alebo službu Prevádzkovateľa cez svoj vlastný partnerský odkaz. Ak tak urobí, nemá nárok na vzniknutú províziu.
2.5. Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje do provízneho software pred zneužitím treťou stranou.
2.6 Partner smie k propagácii využiť textové a obrázkové materiály Prevádzkovateľa, ktoré sú ním na tieto účely poskytnuté.
2.7. Je prísne zakázané propagovať Prevádzkovateľa rozosielaním správ (e-mailom, SMS, na diskusných fórach), ktoré sú klasifikované ako SPAM. Pokiaľ bude Prevádzkovateľom zistená takáto aktivita Partnera, môže to viesť k okamžitému ukončeniu partnerskej spolupráce a uzatvoreniu účtu Partnera. Partner týmto taktiež stráca akýkoľvek nárok na provízie, ktoré mu doposiaľ neboli vyplatené.

3. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
3.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje pravidelne a bez odkladu schvaľovať konverzie Partnerov.
3.2 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú propagáciou programov zapojených v províznom programu.
3.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje Partnerovi vyplatiť províziu za ním uskutočnené konverzie.
3.4 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky. Na zmeny v obchodných podmienkach musí Prevádzkovateľ upozorniť Partnera.

4. Provízie
4.1 Výška provízie je uvedená pri každej kampani osobitne.
4.2 Provízie budú schválené vždy po uplynutí 14 dňovej doby garancie pre možnosť vrátenia peňazí zákazníkovi.
4.3 Provízie budú schválené len pri tých konverziách, kde došlo k riadnemu a plnému uhradeniu za tovar či služby propagované v kampani.
4.4 Za zrušené alebo stornované objednávky nevzniká partnerovi nárok na províziu.

5. Vyplatenie provízie

5.1 Partner má nárok na vyplatenie provízie, pokiaľ súčet schválených provízií v systéme je vyšší ako 10 EUR.
5.2 Pokiaľ partner prekročí túto čiastku, má možnosť požiadať o vyplatenie svojej provízie prostredníctvom provízneho software. Na základe žiadosti partnera bude partnerovi odoslaný report, v ktorom bude uvedená výsledná čiastka, ktorú môže partner fakturovať.
5.3 Splatnosť faktúry vystavenej Partnerom je 14 dní.
5.4 Partner má nárok na vyplatenie provízie za svoju vlastnú objednávku len v prípade, že cez jeho partnerský odkaz bola vytvorená ešte jedna schválená objednávka produktu.

6. Ochrana osobných údajov
6.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje budú chránené v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
6.2 Partner, ktorí sa registrovali do partnerského programu súhlasia so zasielaním emailových správ, ktoré budú slúžiť k zasielaniu noviniek a informácií súvisiacich s kampaňami v províznom programe alebo s predmetom podnikania Prevádzkovateľa.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 19.10.2015.